Xi măng tiêu thụ nội địa hơn 46 triệu tấn

(Xây dựng) - Tổng hợp tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 11 và 11 tháng năm 2014 của các DN thuộc Bộ Xây dựng cho thấy đều tăng so với cùng kỳ.


Cụ thể: Giá trị sản xuất kinh doanh tháng 11 ước đạt 12.189,4 tỷ đồng, 11 tháng ước đạt 134.393,6 tỷ đồng, bằng 96,1% so với kế hoạch năm 2014, bằng 105,7% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 11 đạt 4.924,6 tỷ đồng, 11 tháng đạt 48.524,3 tỷ đồng, bằng 96,9% so với kế hoạch năm, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2013; giá trị sản xuất công nghiệp và VLXD (kể cả TCty Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 11 đạt 4.979,7 tỷ đồng, 11 tháng đạt 60.741,6 tỷ đồng, bằng 96,2% so với kế hoạch năm, bằng 106,8 % so với cùng kỳ năm 2013.

Tháng 11 sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa tăng trở lại do bước vào mùa xây dựng, ước tiêu thụ nội địa đạt 4,52 triệu tấn; 11 tháng ước tiêu thụ nội địa đạt 46,16 triệu tấn bằng 95% so với kế hoạch năm. Xuất khẩu 11 tháng clinker và xi măng ước đạt 18,3 triệu tấn, trong đó xuất khẩu xi măng ước đạt 3,7 triệu tấn.

Phong Thư

Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong